โรคของแมวและวัคซีน
 
โรคของแมวที่ต้องฉีดวัคซีน
แมวแหมียว เป็นสัตว์ที่รักอิสระ มีนิสัยชอบท่องเที่ยว ซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้ อาจนำเจ้าเหมียวให้ไปสัมผัสกับสัตว์อื่นๆ ทำให้มีโอกาสติดโรคต่างๆ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีโรคต่างๆ หลายชนิดที่เมื่อแมวเป็นแล้วมักจะถึงแก่เสียชีวิต ได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือด (Feline Leukemia) โรคเยื่อบุ
ช่องท้องอักเสบชนิดติดเชื้อ (Feline Infectious Peritonitis) และโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรคไข้หัดแมว (Feline Distemper) โรคระบบ
ทางเดินหายใจในแมว (Feline Respiratory Disease) ส่วนโรคอื่นๆ ก็อาจเป็นอันตรายกับลูกแมว ทำให้แมวโตเต็มวัยมีสุขภาพถดถอยได้

ยังนับว่าเป็นโชคดีที่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำคัญๆในแมว วัคซีนจะช่วยปกป้องแมว จากเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ

การป้องกันจะเป็นหลักประกันว่า ท่านได้ให้คุณภาพที่ดีที่สุดกับแมวของท่าน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การรักษาเมื่อแมวเป็นโรคนั้น การฉีด
วัคซีนให้แมวเป็นวิธีที่ดีที่สุด และราคาถูกที่สุดในการป้องกันโรคต่างๆ ถ้าท่านเลี้ยงแมวโดยไม่รับการฉีดวัคซีนตามโปรแกรม แมวของท่าน
อาจล้มป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โปรดปรึกษาสัตวแพทย์ ถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อในแมว

 
โรคมะเร็งของเม็ดเลือดในแมว (Feline Leukemia)
โรคลิวคีเมียของแมว เกิดจากเชื้อไวรัส FeLV ซึ่งจะทำลายเซลล์ในระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของแมว ทำให้แมวไม่สามารถต่อสู้ กับการติดเชื้อ
อื่น ๆ เช่นปอดอักเสบ นอกจากนี้ไวรัสตัวนี้ยังสามารถก่อให้เกิดมะเร็งในประชากรแมวบางส่วนได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เมื่อมีการติดเชื้อไวรัส FeLV แมวบางตัวสามารถกำจัดเชื้อตัวนี้ไปได้และหายจากโรคนี้ แต่ถ้ามีการติเชื้ออย่างถาวรแมวจะเสียชีวิตได้ แมวที่มี
สุขภาพอ่อนแออย่างต่อเนื่อง หรือเจ็บป่วยจากการติดเชื้อหรือมีไข้ อาจจะเป็นโรคนี้ได้ ปัจจุบันนี้คุณสามารถป้องกันแมวของคุณจากการติดเชื้อ
โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งของเม็ดเลือดในแมว สอบถามสัตวแพทย์ของท่านเกี่ยวกับโปรแกรมการป้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดี การฉีดวัคซีน
จะเริ่มต้นด้วยการฉีดวัคซีนนี้ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นฉีดซ้ำทุกปี
 
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคนี้เป็นโรคของสัตว์สู่คนที่อันตรายที่สุด และสามารถเกิดขึ้นกับสัตว์เลือด อุ่นทุกชนิด (สุนัข แมว ปศุสัตว์ สัตว์ป่า) จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน
ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านทุกตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวที่มีนิสัยชอบท่องเที่ยวและไม่อยู่ติดบ้าน โรคพิษสุนัขบ้านี้เกิดจากไวรัส ที่ทำลายเนื้อ
เยื่อระบบประสาท โดยมีระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ 10 วัน จนถึงหลายๆ เดือน สัตว์ที่ติดเชื้อนี้ อาจจะหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน บางตัวอาจ
แสดงอาการก้าวร้าวผิดปกติ และทำร้ายคน หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เมื่อสัตว์แสดงอาการของโรคแล้วจะจบลงด้วยการเสียชีวิตเสมอ เชื้อไวรัสนี้
สามารถแพร่กระจายโดยการกัดหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์ที่ติด เชื้อนี้ ดังนั้นเมื่อแมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไปต่อสู้กับสัตว์ที่ติดเชื้อนี้ หรือ
แผลจากการต่อสู้ ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีการติดเชื้อโรคนี้ ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมวเมื่อมีอายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และฉีด
กระตุ้นซ้ำตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
 
โรคไข้หัดแมว (Feline Distemper)
โรคนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคลำไส้อักเสบติดเชื้อไวรัสในแมว (Feline Penleukopenia) เป็นโรคที่พบได้ทั่วไปและเกิดในแมวทุกอายุ แมวทุก
ตัวควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ เนื่องจากไม่สามารถระวังไม่ให้แมวสัมผัสกับเชื้อโรคนี้ได้ โดยเชื้อนี้จะมีผลกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายทำ
ให้เกิดอาการไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเสีย แสดงสภาวะขาดน้ำ อ่อนเพลีย ตัวสั่น และเดินไม่ตรง แมวอาจตายภายในหนึ่งสัปดาห์ลูกแมว
ที่เป็นโรคนี้ 3 ใน 4 ตัว จะตาย แมวที่มีอายุเมื่อเป็นโรคนี้ จะมีอัตราการตาย 50 % ดังนั้นควรฉีดวัคซีนให้แมว เพื่อป้องกันโรคนี้ในลูกแมว
อายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนนี้ 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 2 - 3 สัปดาห์
 
โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบชนิดติดเชื้อในแมว (Feline Infection Peritonitis)
เกิดจากเชื้อไวรัส ถึงแม้ความเสี่ยงของการติดโรคนี้จะต่ำ แต่แมวที่เป็นโรคนี้จะเสียชีวิตเสมอภายใน 6 เดือน หลังจากเกิดโรค แมวจะมีช่อง
ท้องขยายใหญ่ เนื่องจากมีของเหลวสะสมอยู่ มีไข้ น้ำหนักลด และตาเจ็บ
 
โรคระบบทางเดินหายใจในแมว (Feline Respiratory Disease)
โรคระบบทางเดินหายใจมักจะแพร่กระจายจากแมวตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้ง่าย โดยละอองที่ฟุ้งกระจายเมื่อแมวไอ หรือจาม ลูกแมวที่ป่วย
ด้วยโรคนี้อาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นปอดอักเสบ แมวที่ป่วยมักมีน้ำมูก น้ำตาไหล จมูก และ ปากมีแผล ตาอักเสบ มีไข้ โรคนี้มักมี
สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า Feline rhinotracheitis และ Feline calicivirus ในกรณีของ Rhinotracheitis จะมีความรุนแรงกว่าและอาจ
ทำให้แมวที่ตั้งท้องเกิดการแท้งได้ แมวควรไดรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะป้องกันโรคจากไวรัสทั้ง 2 ชนิดนี้ได้
 
ควรฉีดวัคซีนชนิดใดให้กับแมว
มีวัคซีนป้องกันโรคให้แมวอยู่หลายชนิด ซึ่งโปรแกรมการทำวัคซีนจะมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตัวสัตว์มีปัจจัยบาง
อย่างที่สัตวแพทย์ใช้พิจารณา ก่อนที่จะเริ่มทำวัคซีนให้กับแมว
  • สุขภาพโดยรวม สัตว์ที่มีสภาวะขาดอาหาร หรือป่วย หรือกำลังให้ยาบางอย่างอยู่ อาจไม่ตอบสนองต่อการทำวัคซีน ดังนั้นจึงต้องตรวจ
    สุขภาพก่อนทำวัคซีน
  • ความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค วัคซีนป้องกันโรคบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องฉีด ถ้าความเสี่ยงต่อการติดโรคนี้มีน้อย
  • อายุแมววัคซีนส่วนใหญ่ประสิทธิภาพดี เมื่อให้กับลูกแมวที่หย่านมแล้ว เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่อาจไปลบล้างการทำงานของวัคซีนได้
  • สัตว์ที่มีพยาธิ (เช่นพยาธิลำไส้หรือหมัด) หรือมีการติดเชื้อ อาจไม่ตอบสนองความต่อการทำวัคซีนได้ สัตวแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ
    โปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสมและช่วยให้แมวของท่านมี สุขภาพดีขึ้น
 
การตัดสินใจทำวัคซีน
นอกจากโรคไข้หัดแมว และโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีอัตราการป่วยและตายค่อนข้างสูง โรคติดเชื้ออื่น ๆ ในแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน
จะมีอัตราต่ำ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า < 1 % โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบชนิดติดเชื้อ น้อยกว่า 1 % และโรคมะเร็งของเม็ดเลือด น้อยกว่า 3%
แต่โรคเหล่านี้ในแมวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสถานะของแมวที่ท่าน เลี้ยง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงขึ้น
สัตวแพทย์สามารถแนะนำและให้คำปรึกษากับท่านได้
 
 
แหล่งที่มา : http://www.catandkittenstory.com
 
   
facebook