โปรแกรมการฉีดวัคซีนสุนัข-แมว
 
การฉีดวัคซีนสุนัข
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วงที่ลูกสุนัขมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ลดต่ำลงจนระดับภูมิคุ้มกันเดิมในร่างกาย ไม่สามารถไปรบกวนการทำงานของ
วัคซีน ภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียงประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดต่ำลง ซึ่งลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรค และ
ป่วยเป็นโรคได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีนเร็วเกินไประดับภูมิคุ้มกันที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับ เชื้อในวัคซีนและไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น เราจึงควรให้ลูกสุนัขได้
รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ และสามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เมื่อลูกสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป
 
อายุสุนัข ชนิดของวัคซีน
4 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันโรคหวัดและหลอดลมอักเสบ
6-7 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ หรือ วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข
8-10 สัปดาห์ วัคซีนรวม ป้องกันโรคลำไส้อักเสบ, ไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซิส
และโรคหวัด และหลอดลมอักเสบ
12-14 สัปดาห์ วัคซีนรวม ป้องกันโรคลำไส้อักเสบ, ไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซิส
และโรคพิษสุนัขบ้า
ทุก 1 ปี วัคซีนรวม ป้องกันทุกโรค
 
อายุแมว ชนิดของวัคซีน
8 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว โรคหวัดติดต่อ และหลอดลมอักเสบติดต่อ
9 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย
11-12 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
12 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว โรคหวัดติดต่อ และหลอดลมอักเสบติดต่อ(ซ้ำ)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย(ซ้ำ)
ทุก 1 ปี วัคซีนรวม ป้องกันทุกโรค
 
   
facebook